Sharifah Hardie

Long Beach CA 90813
             
Sharifah Hardie
sharifah@inthenewspr.com
562-822-0965